Polityka prywatności

JJ Stomatologia Joanna Jagodzik

Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności naszych Klientów oraz działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w JJ Stomatologia Joanna Jagodzik ustanowiono politykę, określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w naszym gabinecie.

Dane osobowe gromadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018r poz.1000).

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych, jest JJ Stomatologia Joanna Jagodzik z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-612) przy ul. Szwedzkiej 2.

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy jagodzikjoanna@gmail.com

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy są w następujących celach:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie lub realizacja umowy, komunikacja związana z obsługą umowy, obsługa reklamacji itp.);
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane mogą być przetwarzane w celach organizacyjnych (np. celem potwierdzenia wizyty w gabinecie), marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – celem przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w formularzu zgody (elektronicznej, telefonicznej) jeśli wyrażą Państwo na taką komunikację stosowną zgodę
 5. art.9 ust.2 lit. h) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawę prawną przetwarzania państwa danych osobowych stanowią:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO;
 2. ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000);
 3. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej ustawa o prawach pacjenta ;
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 5. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 7. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane przetwarzane są w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznym, testy oprogramowania)

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji przedstawionych powyżej celów. Kształtują się one następująco:

 1. w zakresie realizacji postanowień umów lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;
 2. w przypadku danych podanych przez państwa dobrowolnie, będą one przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia tejże zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania;
 3. w przypadku danych osobowych ujawnionych w dokumentacji medycznej - przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkami opisanymi w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta;
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych celem wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 5. w celach statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych, bezpieczeństwa i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
 6. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów państwa dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub poddane anonimizacji

KOMU UDOSTĘPNIAMY POZYSKANE DANE OSOBOWE?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie realizacji bieżących zadań, dotyczących naszej działalności, państwa dane mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora,
 2. podmiotom uczestniczącym w obsłudze procesu leczenia, którym zostały powierzone dane osobowe przez Administratora w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych,
 3. osoby upoważnionym przez Państwo do dostępu do informacji/dokumentacji,
 4. dostawcy usług oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla Administratora, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia np. obsługa informatyczna, kurierzy,
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 6. podmioty i instytucje upoważnione do dostępu na podstawie przepisów praw np. urzędy skarbowe, ZUS

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

W trakcie korzystania z naszego formularza kontaktowego prosimy jedynie o podanie niezbędnych danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, treści wiadomości oraz tematu wiadomości.

W przypadku komunikacji związanej z obsługą świadczeń, oferowanych przez praktykę prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji, rezerwacji wizyty, wykonania usługi medycznej czy konsultacji.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności; ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymają Państwo od nas informacji o potwierdzeniu wizyty czy też nie będzie możliwości jej odwołania poprzez np. telefon, SMS lub email.

Przy realizacji naszych usług (w tym prowadzenia stosownej dokumentacji medycznej) zbieramy i przetwarzamy dane, niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia schorzeń. W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej wykorzystujemy dane zawarte w plikach Cookies (patrz Polityka Cookies) oraz z systemów analitycznych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA, ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących państwa osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.

Dodatkowo, przysługuje państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z państwa uprawnień prosimy o kontakt się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy jagodzikjoanna@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informujemy, iż nie przetwarzamy państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na państwa wyraźny wniosek; dotyczy to również zgody marketingowej.

Oferta firmy jest na bieżąco modyfikowana; zmianom podlegają również technologie, wymogi prawne oraz wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.

JJ Stomatologia Joanna Jagodzik zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności o czym zostaniecie Państwo poinformowani. Korzystając z naszych serwisów, po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach, wyrażacie Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas państwa danych osobowych na nowych zasadach.

 

Leczymy zęby w komfortowych warunkach, mamy atrakcyjne ceny...

rejestracja telefoniczna
Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Cookie. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.